Privacy beleid JOIN ME flex office

Hier leest u informatie over de persoonlijke gegevens die wij over klanten en potentiele klanten verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze persoonlijke gegevens.

1.         Wie zijn wij?

JOIN ME flex office B.V. is een onderneming die zich specialiseert in de verhuur van flexplekken en kantoorruimte in de Randstedelijke gebieden.

Contactgegevens: 

Waarderweg 44
2031 BP Haarlem                                                                                      
Email: info@joinmeflexoffice.nl

2.         Doel voor verwerking van uw persoonsgegevens

JOIN ME flex office respecteert de privacy van bezoekers op het domein www.joinmeflexoffice.nl (en al onze andere online kanalen waaronder websites, webshops en emails) en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via bijvoorbeeld contact- of offerte formulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van het klantenbestand. JOIN ME flex office verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3.         De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens
Wanneer u een informatieaanvraag doet bij JOIN ME flex office verzamelen wij persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen betreffende uw informatieaanvraag. Wij verzamelen hiervoor uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor het aangaan van een huurovereenkomst voor flexwerkplekken of kantoorruimte of voor een van de andere diensten en service van JOIN ME flex office verzamelen wij de hiervoor overige noodzakelijke gegevens zoals uw geboortedatum, adres, documentnummer van uw identiteitsbewijs en betalingsgegevens. Daarnaast worden er opnamen gemaakt in de algemene ruimten van onze vestigingen om dde veiligheid te kunnen waarborgen. Wij maken een kopie van uw identiteitsbewijs en gebruiken hiervoor een speciale mal die het BSN nummer en de pasfoto afdekt. Stuurt u ons zelf een kopie identiteitsbewijs op gebruik dan de app van de rijksoverheid “Kopie ID” om dit op een veilige manier te doen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en/of onze overeenkomsten toe te passen. Standaard verwijderen wij uw gegevens na 7 jaar. Indien u wenst dat wij uw gegevens eerder verwijderen kunt u dit aan ons doorgeven en zullen wij uw gegevens verwijderen indien deze niet meer noodzakelijk zijn. Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met externe partijen indien dit strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Met uitzondering van deze partijen zullen wij uw gegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier verstrekken aan derden.

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op servers die zich bevinden in een gespecialiseerd datacenter in Amsterdam. Dit datacenter is onderdeel van Equinix, een van de grootste datacenter aanbieders in de wereld (www.equinix.nl). Een extra beveiligings back up van de data wordt uitgevoerd door Keep-It-Safe (www.keepitsafe.nl). Deze extra back up wordt ook opgeslagen in Amsterdam (datacenter DC2). Dit betekent dat uw informatie veilig wordt opgeslagen. 

Online klikgedrag en bezoekgegevens
Om meer inzage te krijgen in het gebruik van onze online kanalen (zoals www.joinmeselfoffice.nl) en de prestaties van (online) marketingcampagnes wordt gebruik gemaakt van zogeheten webanalytics software. JOIN ME flex office hanteert hiervoor Google Analytics. Dit is software die geanonimiseerde gegevens omtrent uw bezoek aan het online kanaal vastlegt. Voorbeelden van vastgelegde gegevens zijn onder andere de bron van herkomst van uw bezoek (bijv. een campagne of verwijzende webpagina), de door u bekeken webpagina’s, gebruikte zoekopdrachten, etc. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op onze online kanalen als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van Google Analytics cookies wordt beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Bezoekersinformatie
Ons toegangscontrole systeem registreert wie en wanneer een huurder zich toegang verschaft tot de vestiging van JOIN ME flex office, wanneer de huurder zijn locker opent en wanneer huurder zich toegang vershaft tot de vergaderruimte. Deze informatie wordt enkel gebruikt door JOIN ME flex office om veiligheidsredenen en zullen nimmer met derden worden gedeeld.

4. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben.

Het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens moet wissen indien u dit aangeeft en er voor ons geen noodzaak is deze te bewaren.

Recht op inzage. Dit houdt in dat u bij ons kan opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Het recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken indien deze onjuist zijn, de verwerking hiervan onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn. Of als u bezwaar maakt tegen de verwerking hiervan en wij geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanleveren.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Aanpassen privacy beleid JOIN ME flex office
Wij behouden ons het recht voor het privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.joinmeflexoffice.nl/privacy worden gepubliceerd.

Veilig betalen